PLN EUR

Darmowa

od 399zł

Regulamin programu lojalnościowego Stylownia Butik

Definicje

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca - Piotr Bartyzel, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Piotr  Bartyzel,, Cholerzyn 60, 32-060 Liszki , wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:9442133180, REGON:120757010

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres e-mail: kontakt@stylowniabutik.pl 

Program – należy przez to rozumieć Program lojalnościowy Stylownia Butik.

Regulamin Programu – niniejszy Regulamin programu lojalnościowego.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Stylownia Butik oraz warunki uczestnictwa w Programie.
2. Dostęp do niniejszego Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin Programu lojalnościowego” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Piotr  Bartyzel, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Piotr Bartyzel Cholerzyn 60, 32-060 Liszki wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:9442133180, REGON:120757010

Warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym

1. W celu uczestniczenia w Programie Klient musi posiadać Konto Indywidualne w Sklepie. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego zostały określone w Regulaminie Sklepu, dostępnym na stronie sklepu pod adresem: https://stylowniabutik.pl/.
2. Korzystanie z Programu lojalnościowego jest dobrowolne.
3. Podanie danych osobowych w celu rejestracji Konta indywidualnego również jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Rejestrację konta i korzystanie z Programu.

Zasady Programu lojalnościowego

1. Program prowadzony jest bezterminowo.
2. Sprzedawca ma prawo zawiesić lub zakończyć Program, a także zmienić zasady jego funkcjonowania w dowolnym czasie.
3. W wypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Sprzedawca powiadomi Klientów z trzymiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem korespondencji e-mail. W przypadku zmiany zasad funkcjonowania Programu Sprzedawca powiadomi Klientów w sposób opisany powyżej z miesięcznym wyprzedzeniem.

Sposób korzystania z Programu

1. Klient posiadający Konto Indywidualne za każde dokonane zakupy otrzymuje 5% wartości ceny zamówienia do wykorzystania na kolejne zakupy w Sklepie. Środki aktywowane są po 30 dniach od dnia dokonania zakupu.
2. Zbierane przez Klienta w ramach Programu środki sumują się.
3. Środki z poszczególnych zakupów ważne są przez okres 6 miesięcy od dnia ich aktywacji.
4. W zakładce „Program” w ramach Konta Indywidualnego Klient ma dostęp do informacji o aktualnym saldzie jego środków zgromadzonych w Programie. Klient może zapoznać się z sumą wszystkich środków, wliczając w to środki nieaktywne, a także sumą aktualnie dostępnych środków.
5. Klient wykorzystuje zgromadzone w ramach Programu środki po przejściu do „Koszyka”, poprzez kliknięcie pola „Wykorzystaj środki” w ramach procesu składania zamówienia. Łączna cena zamówienia Klienta zostanie wtedy obniżona o wartość zgromadzonych w ramach Programu środków.
6. W przypadku zwrotu towarów zakupionych z wykorzystaniem zgromadzonych środków promocyjnych, środki promocyjne przepadają i nie są  ponownie dostępne. 
7. Środki które zostaną wykorzystane, ale zamówienie nie zostanie opłacone a w kolejnych dniach zostanie anulowane, przepadają i nie są ponownie dostępne. 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Klient może zgłaszać na piśmie listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: SKLEP STYLOWNIA BUTIK Cholerzyn 60, 32-060 Liszki , a także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@stylowniabutik.pl. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanego problemu oraz dane kontaktowe Klienta.
2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
4. Zasady reklamacji oraz odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem Programu lojalnościowego zostały określone w regulaminie Sklepu, zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://stylowniabutik.pl/.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 3.12.2020 r.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.